Thơ của PUSKIN nha ^^

Go down

Thơ của PUSKIN nha ^^

Bài gửi by simba2426 on 12/3/2008, 10:54 pm

ALEXANDER PUSHKIN (1799 – 1837)

LOVED TOÂI YEÂU EM

I loved you, and I probably still do,
And for awhile the feeling may remain;
But let my love no longer trouble you,
I do not wish to cause you any pain.
I loved you; and the hopelessness I knew,
The jealousy, the shyness – though in vain –
Made up a love so tender and so true
As may God grant you to be loved again

Toâi yeâu em: ñeán nay chöøng coù theå
Ngoïn löûa tình chöa haún ñaõ taøn phai
Nhöng khoâng ñeå em baän loøng theâm nöõa,
Hay hoàn em phaûi gôïn boùng u hoaøi
Toâi yeâu em aâm thaàm, khoâng hy voïng,
Luùc ruït reø, khi haäm höïc loøng ghen,
Toâi yeâu em, yeâu chaân thaønh, ñaèm thaém,
Caàu em ñöôïc ngöôøi tình nhö toâi ñaõ yeâu em.
THUÙY TOAØN dòch
***************
CONFESSION LÔØI TÖÏ THUÙ
Pushkin’s Confession * to Alina Osipova

I love you – though I rage at it,
Though it is shame and toil misguided,
And to my folly selfderided,
Here at your feet I will admit !
It ill befits my years, my station,
God sense has long been overdue!
And yet, by every indication,
Loves plague has stricken me anew:
You’re out of sight – I fall to yawning;
You’re here – I suffer and feel blue,
And barely keep myself from owning,
Dear elf, how much I care for you!
Why, when you guileless girlish chatter
Drifts, from next door, you airy tread,
Your rustling dress, my senses scatter
And I completely lose my head.
You smile – I flush with exaltation;
You turn away – I’m plunged in gloom;
Your pallid hand is compensation
For a whole day of fancied doom.
When to the frame with artless motion
You bend to cross-stitch, all devotion,
Your eyes and ringlets down-beguiled,
My heart goes out in mute emotion

Toâi yeâu em – duø hoùa daïi hoùa ñieân
Ñau khoå, beõ baøng khoâng hy voïng,
Toâi saún loøng quyø nhaän döôùi chaân em
Ñieàu baát haïnh noãi daïi khôø cay ñaéng,
Khoâng coøn hôïp vôùi tuoåi ñôøi, danh tieáng
Ñeán luùc toâi caàn bieát soáng khoân hôn,
Nhöng toâi hieåu qua raát nhieàu trieäu chöùng,
Khi em ñeán – laïi buoàn, toâi chòu ñöïng,
Khoâng neùn noåi – muoán thoát lôøi ngaãu höùng:
Thieân thaàn ôi, oâi bieát maáy yeâu thöông!
Khi toâi nghe beân phoøng khaùch caùch töôøng,
Tieáng xieâm aùo, tieáng chaân em nheø nheï
Vaø gioïng noùi ngaây thô trong treûo theá
Boãng thaáy mình nhö maát caû trí khoân,
Khi em cöôøi toâi – raïng rôõ taâm hoàn
Em ngoaûnh maët – khieán loøng toâi buoàn tuûi,
Vì troïn moät ngaøy ñau khoå meät moûi,
Phaàn thöôûng em trao: baøn tay yeâu thöông,
Luùc em ngoài caàn maãn tröôùc khung theâu,
Voùc thon thaû, hôi ngaû mình lôi loûng,
Ñoâi maét ngoïc, maùi toùc xoaên ruû xuoáng,
Toâi laëng im, nhö ñöùa treû, ñaém nhìn,
Coù neân noùi chaêng veà noãi buoàn ghen,
Veà baát haïnh trong loøng toâi day döùt,

Rejoicing in you like a child!
Dare I confess to you my sighing,
How jealously I chafe and balk
When you set forth, at times defying
Bad weather, on lengthy walk?
And then your solitary crying,
Those twosome whispers out of sight,
Your carriage to Opochka plying,
And the piano late at night…
Aline! I ask but to pitied,
I do not dare to plead for love;
Love, for the sins I have committed,
I am perhaps not worthy of.
But make believe! Your gaze, dear elf,
Is fit to conjure with, believe me!
Ah, it is easy to deceive me !…
I long to be deceived myself!

Em söûa soaïn ñi chôi xa nhöõng luùc
Trôøi toái saàm, aûm ñaïm, gioù töøng côn?
Vaø gioït leä em nhoû giöõa coâ ñôn,
Vaø lôøi noùi nôi chæ coøn hai ñöùa,
Vaø chuyeán ñi mieàn quaïnh nhôù,
Vaø moät chieàu voïng tieáng pianoâ…
Alina! Mong em haõy thöông cho,
Toâi khoâng daùm caàu xin em tình aùi!
Coù leõ bôûi chaát choàng nhieàu toäi loãi,
Thieân thaàn ôi, toâi ñaâu xöùng tình em!
Nhöng xin em haõy cöù giaû vôø theâm!
AÙnh maét aáy chöùa bao ñieàu huyeàn bí…
OÂi, löøa doái toâi naøo khoù,
Toâi voán ñang töï doái mình!

TAÏ PHÖÔNG dòch
****************
THE NIGHT ÑEÂM

My voice that is for you the languid, and gentle,
Disturbs the velvet of the dark night’s mantle,
By my bedside, a candle, my sad guard,
Burns, and my poems ripple and merge in flood
And run the streams of love, run, full of you alone,
And in the dark, your eyes shine like the precious stone,
And smile to me, and hear the voice:
My friend, my sweetest friend… I love… I’m yours… I’m yours!

Goïi em tha thieát dòu daøng
Ñeâm ñeâm laëng leõ muoän maøng xanh xao
Beân giöôøng ngoïn neán gaày hao
Thô anh thaép löûa hoøa vaøo eâm eâm
Doøng soâng tình, ñong ñaày em
Chao nghieâng aùnh maét, boùng ñeâm vôõ oøa
Anh cöôøi – noát nhaïc ngaân nga:
Anh yeâu coù bieát em laø… cuûa anh!
HOAØNG THÒ VINH dòch
NHÔÙ
Laï quaù! Khoâng hieåu vì sao
Ñöùng tröôùc em anh laïnh luøng ñeán theá?
Nhöng em ñi roài mình anh vôùi boùng leû
Môùi thaáy mình kheõ noùi: nhôù laøm sao?!

Chuùng noù cöù baûo nhôù laø yeâu
Coøn anh thì khoâng bieát nöõa
Tình yeâu vôùi anh sao kyø laï theá
Luùc xa roài môùi thaáy mình yeâu!

Tình yeâu ñeán naøo ai coù bieát
Tình yeâu ñi naøo ai coù hay?
Theo thôøi gian traùi ñaát noù cuõng quay
Tình yeâu ñeán, tình yeâu ñi … naøo ai coù bieát
GÖÛI…

Anh nhôù maõi phuùt giaây huyeàn dieäu:
Tröôùc maét anh em boãng hieän leân,
Nhö hö aûnh mong manh vuït bieán,
Nhö thieân thaàn saéc ñeïp traéng trong.

Giöõa day döùt saàu ñau tuyeät voïng,
Giöõa oàn aøo xaùo ñoäng buoàn lo
Tieáng em noùi beân tai em vaêng vaúng,
Boùng daùng em anh gaëp laïi trong mô.

Thaùng ngaøy qua nhöõng côn gioù buïi
Ñaõ xua tan moäng ñeïp tuoåi thô,
Laõng queân roài gioïng em hieàn dòu,
Nhoøa tan roài boùng daùng nguy nga.

Giöõa coâ quaïnh aâm u tuø haõm
Doøng ñôøi troâi quaèn quaïi haét hiu,
Chaúng thieân thaàn, chaúng nguoàn caûm xuùc,
Chaúng ñôøi, chaúng leä, chaúng tình yeâu.

Caû hoàn anh boãng böøng tænh giaác:
Tröôùc maét anh em laïi hieän leân,
Nhö hö aûnh mong manh vuït bieán,
Nhö thieân thaàn saéc ñeïp traéng trong.

Traùi tim laïi roän raøng naùo nöùc,
Vaø traùi tim soáng daäy ñuû ñieàu:
Caû thieân thaàn, caû nguoàn caûm xuùc,
Caû ñôøi, caû leä, caû tình yeâu.

Confession
Pushkin's Confession* to Alina Osipova

I love you -- though I storm and stress,
Though vain this toil and melancholy,
And to this shameful, hapless folly
Here at your feet I will confess!
It ill-becomes me; I get older...
Time, time to be more sensible!
And yet I know the loveđisorder
By all the symptoms in my soul:
Ím bored without you -- I keep yawning;
Ím sad with you -- I suffer through,
And barely hold myself from owning,
My angel, how I care for you!
When in the parlor your light footfall
Or dress's rustle reaches me,
Or voice so innocent, so youthful,
I lose my senses suđenlỵ
You smile at me -- Ím glad, immensely;
You turn aside -- Ím sad again;
Your pallid hand may recompense me
For the whole day of utter pain.
When you embroider diligently,
Bent over casually, though gently,
Eyes, ringlets down -- I am beguiled;
In silence, tenderly, intently
I watch, admire you like a child.
But then how wretched my existence,
How desolate my jealous pain,
When you set out into the distance
(At times despite the cold and rain);
And then your solitary grieving,
And, in a corner, twosome talks,
And twosome piano of an evening,
And twosome trips, and twosome walks...
Alina! have a little mercỵ
I wouldn't dare to ask for love:
Perhaps, for sins Ím guilty of,
My angel, Ím of love unworthy...
But feign it! All can be achieved
By that expressive gaze, believe me!
Ah, it's so easy to deceive me!..
Ím glad myself to be deceived!
1826

*In Russian, the word for "declaration" (of love)
also means "confession".
avatar
simba2426
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình

Nam
Tổng số bài gửi : 237
Age : 27
Đến từ : 11A7 chính cống ^^
Job/hobbies : Lớp viên ^^
Humor : Vui tính
Registration date : 10/03/2008

Character sheet
Cá tính: Hòa đồng
Tự đánh giá bản thân:
10/10  (10/10)

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/bachlongma2426

Về Đầu Trang Go down

Re: Thơ của PUSKIN nha ^^

Bài gửi by Galaxy on 12/3/2008, 10:55 pm

Năm sau bạn Long qua chuyên Anh rồi Sad
avatar
Galaxy
Thành viên trụ cột
Thành viên trụ cột

Nam
Tổng số bài gửi : 1052
Age : 27
Đến từ : 11A7
Job/hobbies : Lớp viên ^^
Registration date : 17/02/2008

Character sheet
Cá tính: Hòa đồng
Tự đánh giá bản thân:
9/10  (9/10)

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/vanhungquyen

Về Đầu Trang Go down

Re: Thơ của PUSKIN nha ^^

Bài gửi by simba2426 on 12/3/2008, 10:56 pm

Cảm ơn wé khen ^^
avatar
simba2426
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình

Nam
Tổng số bài gửi : 237
Age : 27
Đến từ : 11A7 chính cống ^^
Job/hobbies : Lớp viên ^^
Humor : Vui tính
Registration date : 10/03/2008

Character sheet
Cá tính: Hòa đồng
Tự đánh giá bản thân:
10/10  (10/10)

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/bachlongma2426

Về Đầu Trang Go down

Re: Thơ của PUSKIN nha ^^

Bài gửi by hlan1991 on 13/3/2008, 5:51 pm

á có bài j tiếng miên hem thía
avatar
hlan1991
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình

Nam
Tổng số bài gửi : 256
Age : 27
Job/hobbies : Khủng bố
Registration date : 17/02/2008

Character sheet
Cá tính: Gian xảo
Tự đánh giá bản thân:
10/10  (10/10)

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thơ của PUSKIN nha ^^

Bài gửi by simba2426 on 13/3/2008, 6:22 pm

Tiếng việt đó mà bị lỗi. Đọc english đỡ ih ^^
avatar
simba2426
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình

Nam
Tổng số bài gửi : 237
Age : 27
Đến từ : 11A7 chính cống ^^
Job/hobbies : Lớp viên ^^
Humor : Vui tính
Registration date : 10/03/2008

Character sheet
Cá tính: Hòa đồng
Tự đánh giá bản thân:
10/10  (10/10)

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/bachlongma2426

Về Đầu Trang Go down

Re: Thơ của PUSKIN nha ^^

Bài gửi by TtinhyeucuaN on 14/3/2008, 10:04 pm

Mập cùi bắp
avatar
TtinhyeucuaN
Thành viên quan trọng
Thành viên quan trọng

Nam
Tổng số bài gửi : 423
Age : 27
Registration date : 17/02/2008

Character sheet
Cá tính: Hung giữ
Tự đánh giá bản thân:
10/10  (10/10)

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thơ của PUSKIN nha ^^

Bài gửi by simba2426 on 14/3/2008, 10:22 pm

Khá hơn mày Smile)
avatar
simba2426
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình

Nam
Tổng số bài gửi : 237
Age : 27
Đến từ : 11A7 chính cống ^^
Job/hobbies : Lớp viên ^^
Humor : Vui tính
Registration date : 10/03/2008

Character sheet
Cá tính: Hòa đồng
Tự đánh giá bản thân:
10/10  (10/10)

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/bachlongma2426

Về Đầu Trang Go down

Re: Thơ của PUSKIN nha ^^

Bài gửi by shrek911 on 14/3/2008, 10:28 pm

Tiếng Anh đọc hiểu còn tiếng Việt đọc không hiểu Sad mất gốc rồi
avatar
shrek911
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình

Tổng số bài gửi : 171
Age : 27
Registration date : 17/02/2008

Character sheet
Cá tính: Hiền lành
Tự đánh giá bản thân:
8/10  (8/10)

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thơ của PUSKIN nha ^^

Bài gửi by simba2426 on 14/3/2008, 10:32 pm

Ko sao, tự hào vì chúng ta jỏi Anh ^^hihi
avatar
simba2426
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình

Nam
Tổng số bài gửi : 237
Age : 27
Đến từ : 11A7 chính cống ^^
Job/hobbies : Lớp viên ^^
Humor : Vui tính
Registration date : 10/03/2008

Character sheet
Cá tính: Hòa đồng
Tự đánh giá bản thân:
10/10  (10/10)

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/bachlongma2426

Về Đầu Trang Go down

Re: Thơ của PUSKIN nha ^^

Bài gửi by Galaxy on 15/3/2008, 5:00 pm

Không phải giỏi anh mà là dở tiếng việt Razz
avatar
Galaxy
Thành viên trụ cột
Thành viên trụ cột

Nam
Tổng số bài gửi : 1052
Age : 27
Đến từ : 11A7
Job/hobbies : Lớp viên ^^
Registration date : 17/02/2008

Character sheet
Cá tính: Hòa đồng
Tự đánh giá bản thân:
9/10  (9/10)

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/vanhungquyen

Về Đầu Trang Go down

Re: Thơ của PUSKIN nha ^^

Bài gửi by simba2426 on 15/3/2008, 9:22 pm

Eh cái thằng kia, nói móc ai đó mày >"<
avatar
simba2426
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình

Nam
Tổng số bài gửi : 237
Age : 27
Đến từ : 11A7 chính cống ^^
Job/hobbies : Lớp viên ^^
Humor : Vui tính
Registration date : 10/03/2008

Character sheet
Cá tính: Hòa đồng
Tự đánh giá bản thân:
10/10  (10/10)

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/bachlongma2426

Về Đầu Trang Go down

Re: Thơ của PUSKIN nha ^^

Bài gửi by kidfromhell123 on 15/3/2008, 11:20 pm

chỉ có 2 chữ dể nói : CÙI BẮP
avatar
kidfromhell123
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực

Nam
Tổng số bài gửi : 73
Age : 26
Đến từ : hell
Job/hobbies : ngủ, chơi guitar, ngắm gái
Humor : háo sắc, khùng nhưng lãng mạn
Registration date : 09/03/2008

Character sheet
Cá tính: Gian xảo
Tự đánh giá bản thân:
8/10  (8/10)

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/minhhien_pal

Về Đầu Trang Go down

Re: Thơ của PUSKIN nha ^^

Bài gửi by simba2426 on 15/3/2008, 11:24 pm

Ack, mày đọc hiểu ko mờ chê >"<
avatar
simba2426
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình

Nam
Tổng số bài gửi : 237
Age : 27
Đến từ : 11A7 chính cống ^^
Job/hobbies : Lớp viên ^^
Humor : Vui tính
Registration date : 10/03/2008

Character sheet
Cá tính: Hòa đồng
Tự đánh giá bản thân:
10/10  (10/10)

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/bachlongma2426

Về Đầu Trang Go down

Re: Thơ của PUSKIN nha ^^

Bài gửi by VanubisV on 16/3/2008, 7:38 pm

Đọc có nhiều chỗ không hiểu nhưng
hay thật !!! cảm ơn TL đã post cho anh em coi. afro
avatar
VanubisV
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình

Nam
Tổng số bài gửi : 295
Age : 27
Đến từ : TDN high school
Registration date : 05/03/2008

Character sheet
Cá tính: Hòa đồng
Tự đánh giá bản thân:
9/10  (9/10)

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thơ của PUSKIN nha ^^

Bài gửi by simba2426 on 17/3/2008, 7:18 pm

Sẽ còn post nhìu bài dzậy nữa ^^ lol!
avatar
simba2426
Thành viên nhiệt tình
Thành viên nhiệt tình

Nam
Tổng số bài gửi : 237
Age : 27
Đến từ : 11A7 chính cống ^^
Job/hobbies : Lớp viên ^^
Humor : Vui tính
Registration date : 10/03/2008

Character sheet
Cá tính: Hòa đồng
Tự đánh giá bản thân:
10/10  (10/10)

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/bachlongma2426

Về Đầu Trang Go down

Re: Thơ của PUSKIN nha ^^

Bài gửi by (=^.^=)----ht on 19/3/2008, 7:30 pm

bravo !! hay wa' Long ơi !! nhưng tui ngu tiếng Anh nên hem hỉu cho lắm @@!èo èo , muh sao tiếng Việt bị hư zậy ? hum nào sửa ròai post lên lại nghen
avatar
(=^.^=)----ht
Thành viên quan trọng
Thành viên quan trọng

Nữ
Tổng số bài gửi : 480
Age : 27
Đến từ : zoo 11a7
Registration date : 27/02/2008

Character sheet
Cá tính: Hiền lành
Tự đánh giá bản thân:
10/10  (10/10)

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/love_is_blue64

Về Đầu Trang Go down

Re: Thơ của PUSKIN nha ^^

Bài gửi by Galaxy on 19/3/2008, 9:05 pm

À sửa bài viết sang kiểu Unicode thì sẽ hết lỗi thôi, còn cách chuyển thì năm ngóai thầy Quý chỉ cách rồi, còn nếu không nhớ thì chịu khó đánh lại jocolor
avatar
Galaxy
Thành viên trụ cột
Thành viên trụ cột

Nam
Tổng số bài gửi : 1052
Age : 27
Đến từ : 11A7
Job/hobbies : Lớp viên ^^
Registration date : 17/02/2008

Character sheet
Cá tính: Hòa đồng
Tự đánh giá bản thân:
9/10  (9/10)

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/vanhungquyen

Về Đầu Trang Go down

Re: Thơ của PUSKIN nha ^^

Bài gửi by TtinhyeucuaN on 19/3/2008, 9:57 pm

đọc mệt wa' con
avatar
TtinhyeucuaN
Thành viên quan trọng
Thành viên quan trọng

Nam
Tổng số bài gửi : 423
Age : 27
Registration date : 17/02/2008

Character sheet
Cá tính: Hung giữ
Tự đánh giá bản thân:
10/10  (10/10)

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thơ của PUSKIN nha ^^

Bài gửi by Icecream on 20/3/2008, 5:50 pm

Long nên sửa lại đi, hok thui kêu admin xoá đó :bounce: pig rabbit

_________________
As we go on
We remember
All the times we had together
Come whatever,
We will still be friends forever

avatar
Icecream
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực

Nữ
Tổng số bài gửi : 134
Age : 27
Đến từ : 11A7 chính hiệu
Job/hobbies : xem tennis ^_^
Humor : dễ thay đổi
Registration date : 17/02/2008

Character sheet
Cá tính: Hung giữ
Tự đánh giá bản thân:
7/10  (7/10)

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/banhhe15

Về Đầu Trang Go down

Re: Thơ của PUSKIN nha ^^

Bài gửi by muoi tinh khiet on 17/4/2008, 5:25 pm

ừ!
ng việt phải đọc tiếng việt chứ Basketball
chứ ko thì.....thôi alien
avatar
muoi tinh khiet
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực

Nữ
Tổng số bài gửi : 129
Age : 27
Đến từ : Thai Binh Duong
Job/hobbies : an muoi
Humor : diu dang
Registration date : 25/03/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thơ của PUSKIN nha ^^

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết